سیستم ها

گیت کنترل تردد

کیوسک خدمات

کسر اعتبار

انواع قفل

اکسس کنترل

دستبند

کارت های RFID