گزارشات مدیریتی

 – دسترسی مدیریت به کلیه اطلاعات و گرفتن گزارش از بخش های موردنیاز

 – رهگیری ثبت نام ها

 – مشاهده سانس ها

 – مشاهده افراد هر سانس

 – مشاهده لیست ثبت نامی ها

 – مشاهده لیست افرادی که تسویه کردند