کاربردها

حضور و غیاب از طریق کارت، اثرانگشت و چهره
کنترل ورود و خروج
کنترلر دوش استخر و مصرف آب