پنل فروشگاهی

پنل فروشگاهی
  • فروشگاه
  • انبارداری
  • مالیات
  • صدور فیش
  • محاسبه و گزارش
  • نمایش سود و زیان
    •  
    • این بخش دارای قابلیت های بسیاری است که به برخی از آن ها اشاره میکنیم:

– تعریف فروشگاه

– تعریف انبار

– مشخص کردن صندوق نقد و صندوق pos

– مشخص کردن مالیات

– تعریف سقف بدهی

– تعریف کالا ها و گروهبندی

– تعریف لیست فروشندگان

– تعریف پرسنل مجاز جهت استفاده از فروشگاه

– مدیریت فاکتور های صادر شده و گزارش گیری

– حسابداری فروشگاه

– ورود شخص به فروشگاه و استفاده از خدمات  با کارت عضویت یا اثر انگشت