مدیریت پارکینگ

از ویژگی های قابل توجه این نرم افزار ماژول مدیریت پارکینگ می باشد. از قابلیت های این بخش میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  •  – تعریف پارکینگ
    (ثبت هزینه ورود اولیه، تعیین هزینه ساعت ها، مالیات و …)
  •  – ثبت ورود و خروج خودرو ها به صورت دستی
  •  – ثبت ورود و خروج خودروها و محاسبه هزینه با کارت عضویت
  •  – مدیریت محل پارک ها
  •  – تخصیص مکان پارک به هریک از خودروها در بدو ورود
  •  – تعریف فاصله بین محل پارک ها

و…