مدیریت دستگاه

مدیریت دستگاه

انواع دستگاه بنا بر کاربرد و نیاز:

 – ثبت نام: جهت ثبت نام اعضا

 – کمد ساده: در مواقع فراموشی شماره کمد

 – کمد اعتبار: مانند کمد ساده با این تفاوت که اعتبار را هم نمایش میدهد ولی کمد را باز نمیکند

 – اکسس دو طرفه:ثبت ورود و خروج

 – اکسس ورودی و خروجی: ثبت ورود و خروج

 – اعتبار: جهت استفاده در فروشگاه و …

 – قابلیت تخصیص تعرفه به دستگاه ها

 – قابلیت تعریف دسترسی اپراتور