کنترل دسترسی (Access Control)

[us_single_image image=”8141″ align=”center”]

محصولات

[us_gallery ids=”8078,8091,7941,7935″ columns=”4″]

نرم افزار کنترل

نرم افزار کنترل دسترسی دارای قابلیت های زیر می باشد:

ثبت نقش
مشخص کردن دسترسی نقش (کلیه قسمت های نرم افزار را می توان به صورت ریز مشخص کرد)
اعطای نقش به کاربر