حسابداری آرایشگاهی

 • حسابرسی
 • ثبت سهم
 • ثبت کارکرد
 • صدور فیش
 • محاسبه و گزارش
 • نمایش سود و زیان
 •  – حسابرسی آرایشگرها
 •  – ثبت سهم آرایشگر از خدمات و فروش با توجه به درصد تعریف شده برای آرایشگران
 •  – ثبت کارکرد آرایشگران و امکان گزارش از کارکرد آرایشگران و مقایسه آنها
 •  – امکان صدور فیش حقوقی با توجه به درصد تعریف شده برای آرایشگران و پرسنل و محاسبه فروش و مساعده و … 
 •  – محاسبه و گزارش مربوط به موجودی صندوق و بانک در پایان روز و یک بازه زمانی
 •  – امکان ارسال اتوماتیک موجودی صندوق و بانک در انتهای هر روز به صورت اتوماتیک برای مدیران آرایشگاه
 •  – امکان نمایش سود و زیان آرایشگاه با توجه به هزینه های سالن
 •  – امکان ثبت بیعانه به آرایشگران و پرسنل آرایشگاه
 •  – محاسبه اتوماتیک مساعده در فیش حقوقی
 •  – محاسبه اتوماتیک بیمه و مالیات برای سالن هایی که پرسنل آنها بیمه هستند (برای هر آرایشگری که بیمه باشد)
 •  – امکان ثبت قبوض آرایشگاه
 •  – امکان ثبت چک های دریافتی و پرداختی آرایشگاه 
 •  – یادآوری سررسید چک ها به صورت اتوماتیک بوسیله پیامک هوشمند
 •  – امکان تعریف بانک، چک و حساب
 •  – داشتن دفتر چک و مدیریت کامل چکهای دریافتی و پرداختی
 •  – امکان ثبت تخفیفات اتوماتیک
 •  – امکان تعریف طرف حساب
 •  – دفتر چک
 •  – امکان تسویه با پرسنل و مشاهده عملکرد پرسنل
 •  – امکان ثبت دریافتی ها و پرداختیها
 •  – صدور فاکتور و پیش فاکتور
 •  – امکان صدور فیش های گوناگون و آیتم های قابل تغییر در فیش متناسب با سلیقه مدیریت سالن
 •  – قرارداد عروس و داماد
 •  – امکان تعریف مشتریان اعتباری در سیستم با قابلیت پرداخت نقدی و غیر نقدی
 •  – امکان محاسبه مالیات بر ارزش افزوده، تخفیف و… در فاکتور
 •  – ثبت هزینهای مجموعه
 •  – محاسبه پورسانت ، عوارض و مالیات پرداختی به هر آرایشگر
 •  – امکان ثبت قرار داد فی مایبین سالن  زیبایی و مشتری