انبار و فروش

 • تعریف کالا و خدمات
 • گروه بندی کالا و خدمات
 • ثبت موجودی اولیه کالا
 • فروش کالا
 • خرید کالا
 • ورود و خروج اتوماتیک
 •  – امکان تعریف کالا و خدمات
 •  – امکان گروه بندی کالا و خدمات
 •  – امکان ثبت موجودی اولیه کالا
 •  – سیستم فروش کالا
 •  – سیستم خرید کالا
 •  – امکان ثبت انبار
 •  – امکان ثبت اطلاعات کالا و گروه بندی کالا
 •  – ثبت گردش کالا در انبار و فروش
 •  – ورود و خروج اتوماتیک کالا به هنگام ثبت فاکتور مشتری و حذف آن